logo podporil ustecky kraj

O projektu:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 29. 6. 2015 vyhlášení dotačního programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2015“.

Po projednání na poradě vedení a konzultacích s odborem zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje se naše nemocnice rozhodla přihlásit do výše uvedeného dotačního programu.

Předmětný dotační program byl zajímavý z několika pohledů. Cíleně mířil na konkrétní potřebu naší nemocnice, podmínky předmětné dotace byly srozumitelné i „laikovi“, procesně i provozně zvládnutelné a maximální možná výše dotace byla až 100 % z celkových uznatelných nákladů aktivit uvedených v žádosti, což nebývá u dotačních produktů zvykem. Ve většině dotačních titulů, kterých se naše nemocnice účastní, je požadována min. 20 % spoluúčast.

Další zajímavou pobídkou k účasti bylo v případě schválení naší žádosti zaslání alokovaných finančních prostředků – dotace na účet nemocnice obratem po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace tzn., že výdaje vyvolané naplněním podmínek předmětného programu nezatěžují finanční rozpočet nemocnice.

Jelikož vedení naší nemocnice v posledních dvou letech cílí i na zvýšení komfortu pacientů, bylo rozhodnutí účastnit se předmětného dotačního produktu lehké. Po rozhodnutí vedení už stačilo zadministrovat požadovanou žádost a odeslat k posouzení a projednání na příslušný odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Oddělením, které bylo vybráno pro naplnění předmětu dotace a tím i k realizaci podpory zvýšení komfortu pacientů, bylo oddělení 3A a částečně 3B, které jsou součástí primariátu Specializované psychiatrie. Předmětná oddělení jsou umístěná v budově H v rozlehlém areálu naší nemocnice. Cílem zvýšení komfortu pacientů je nákup 35 mechanicky polohovatelných lůžek, včetně zdravotních matrací a nočních stolků a i tím zpříjemnit pobyt našim pacientům.

Žádost byla odeslána k posouzení na odbor zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 31. 07. 2015 a následně plynula doba, po kterou jsme netrpělivě čekali na konečné rozhodnutí.

To přišlo dne 7. 9. 2015, kdy na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje byla naše žádost projednána a následně schválena. V souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 15/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 byla dne 25. 9. 2015 podepsána Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pod č. 15/SML2450. Finanční prostředky ke krytí uznatelných nákladů jsme obdrželi na účet dne 7. 10. 2015.

Poskytnutá dotace je ve výši 540.000,- Kč, za kterou Krajskému úřadu Ústeckého kraje děkujeme a zároveň se těšíme na presentaci naplnění cílů předmětného dotačního programu v naší nemocnici.


Obměna vybavení oddělení 3A


Fotografie původního vybavení odělení 3A


Fotografie současného stavu vybavení oddělení 3A