Stížnosti proti postupu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice (dále jako "PNHoB") při poskytování zdravotních služeb nebo činnosti, související se zdravotními službami, lze PNHoB prostřednictvím nemocničního ombudmana podat:

 • v listinné formě na adresu: Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, 411 85  Horní Beřkovice
 • elektronicky:
 • prostřednictvím osobního kontaktu s nemocničním ombudsmanem: Budova B, 1. patro, zvonek OMBUDSMAN, vždy v pondělí od 13:00 do 14:00 hodin.

Řešitelem stížnosti je nemocniční ombudsman - Mgr. Marek Procházka, psycholog, který:

 • přijímá, eviduje a kategorizuje stížnosti a podněty,
 • posuzuje odůvodněnost stížností a závažnost podnětů,
 • řeší stížnosti a projednává je se zúčastněnými stranami,
 • je mediátorem konfliktu,
 • zajišťuje formální komunikaci se stěžovatelem,
 • přijímá stížnosti zaměstnanců, poskytuje jim mediaci.

Způsob řešení stížnosti musí být pro pacienta bezpečný, důvěrný a citlivý - nesmí mu způsobit jakékoli negativní důsledky (zhoršení přístupu personálu k němu, odplata spolupacientů, apod.).

ombudsman

Mgr. Marek Procházka
psycholog a nemocniční ombudsman

Formy přijímání stížnosti:

 • osobně - na kteréhokoliv zaměstnance oddělení, na kterém je pacient hospitalizován nebo
 • písemně - dopisem adresovaným PNHoB (ředitel) nebo vyplněním formuláře „Stížnost“ a vhozením schránky pro stížnosti nebo
 • telefonicky - na telefonním čísle nemocničního ombudsmana,
 • elektronicky - e-mailem na adresu nemocničního ombudsmana nebo datovou schránkou nebo formulářem na webových stránkách PNHoB.

 
Stížnost je oprávněn podat:

 • pacient nebo
 • zákonný zástupce pacienta nebo
 • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
 • nebo osoba zmocněná pacientem.

 
Šetření stížností:

Stížnosti jsou vyřizovány na základě řádného prošetření předmětu podání nemocničním obudsmanem. Anonymní podání se přešetřují pouze v těch případech, obsahují-li konkrétní údaje o porušování zákonů a jiných právních a pracovních předpisů, zneužívání postavení a funkce a o dalších nedostatcích v činnosti PNHoB a jejích zaměstnanců.

 
Vyřízení stížnosti:

Na písemnou stížnost nebo stížnost podanou ústně do záznamu je PNHoB prostřednoctvím nemocničního ombudsmana povinna zpracovat písemnou odpověď tak, aby byla odeslána nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne přijetí stížnosti, resp. sepsání záznamu. V odůvodněných případech může tuto lhůtu prodloužit ředitel s tím, že o prodloužení lhůty musí být podatel neprodleně informován.

Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může podat stížnost ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Ve stížnosti musí být uvedeny důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti PNHoB. V takovém případě je PNHoB povinna poskytnout tomuto správnímu orgánu na jeho vyžádání včasnou a nutnou součinnost.

 
Právní základ řešení stížností:

Postup řešení stížností PNHoB stanoví tyto právní předpisy:

 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ustanovení §§ 93 - 97,
 • interní normativní akt - směrnice SM-PNHoB-17 - Stížnosti a podněty pacientů  - účinnost revize směrnice od 16. 10. 2023.

 
Elektronický formulář pro podání stížnosti

Vámi poskytnutou e-mailovou adresu zpracujeme výhradně a pouze k zaslání odpovědi na tento Váš dotaz. K žádnému jinému účelu Vaše e-mailová adresa zpracována PNHoB nebude. Více o zpracování osobních údajů v PNHoB viz sekce Ochrana osobních údajů.