Stížnosti proti postupu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice (dále jako "PNHoB") při poskytování zdravotních služeb nebo činnosti, související se zdravotními službami, lze podat:

 • v listinné formě na adresu: Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1, 411 85  Horní Beřkovice
 • elektronicky:

 
Formy přijímání stížnosti:

 • osobně - na kteréhokoliv zaměstnance oddělení, na kterém je pacient hospitalizován nebo
 • písemně - dopisem adresovaným PNHoB (ředitel) nebo vyplněním formuláře „Stížnost“ a vhozením schránky pro stížnosti nebo
 • telefonicky - na telefonním čísle pověřence pro řešení stížností,
 • elektronicky - e-mailem na adresu pověřence pro řešení stížností nebo datovou schránkou nebo formulářem na webových stránkách PNHoB.

 
Stížnost je oprávněn podat:

 • pacient nebo
 • zákonný zástupce pacienta nebo
 • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
 • nebo osoba zmocněná pacientem.

 
Určení řešitele a postupu:

Způsob řešení stížnosti musí být pro pacienta bezpečný, důvěrný a citlivý - nesmí mu způsobit jakékoli negativní důsledky (zhoršení přístupu personálu k němu, odplata spolupacientů, apod.). Existuje také konflikt zájmů vedení oddělení, které je kritizováno. Proto je návrhem postupu pověřen pracovník stojící mimo liniové vedení - pověřenec pro stížnosti.

 
Šetření stížností:

Stížnosti jsou vyřizovány na základě řádného prošetření předmětu podání. Anonymní podání se přešetřují pouze v těch případech, obsahují-li konkrétní údaje o porušování zákonů a jiných právních a pracovních předpisů, zneužívání postavení a funkce a o dalších nedostatcích v činnosti PNHoB a jejích zaměstnanců.

 
Vyřízení stížnosti:
Na písemnou stížnost nebo stížnost podanou ústně do záznamu je PNHoB povinna zpracovat písemnou odpověď tak, aby byla odeslána nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne přijetí stížnosti, resp. sepsání záznamu. V odůvodněných případech může tuto lhůtu prodloužit ředitel s tím, že o prodloužení lhůty musí být podatel neprodleně informován.

Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může podat stížnost ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Ve stížnosti musí být uvedeny důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti PNHoB. V takovém případě jsou zaměstnanci PNHoB, kteří prováděli šetření původní stížnosti, povinni poskytnout tomuto správnímu orgánu na jeho vyžádání včasnou a nutnou součinnost.

 
Právní základ řešení stížností:

Postup řešení stížností PNHoB stanoví tyto právní předpisy:

 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ustanovení §§ 93 - 97,
 • interní normativní akt - směrnice SM-PNHoB-17 - Šetření stížností (podání) - účinnost revize směrnice od 1. 10. 2021.

 
Elektronický formulář pro podání stížnosti

Vámi poskytnutou e-mailovou adresu zpracujeme výhradně a pouze k zaslání odpovědi na tento Váš dotaz. K žádnému jinému účelu Vaše e-mailová adresa zpracována PNHoB nebude. Více o zpracování osobních údajů v PNHoB viz sekce Ochrana osobních údajů.