"Nic není obtížné pro toho, kdo chce"

Charakteristika primaritátu

Ochranné léčení je systémem založeným na postupném získávání výhod na základě splněných úkolů, které jsou v systému předepsány. Před pacienta klade jasný cíl, kterého dosahuje splněním dílčích úkolů, což je patřičně odměňováno.

Srozumitelným cílem pro pacienta je fakt, že po splnění všech podmínek ochranného léčení bude propuštěn a že celé léčení je zaměřené na postupný bezproblémový vstup do běžného života. Tomu je podřízena i náplň ústavního ochranného léčení, ve které jsou nedílnou součástí i propustky za účelem schopností fungovat v běžné společnosti, zajištění existenčních podmínek a obnovení často narušených kontaktů s jeho rodinou a blízkými osobami.

Pacient po celou dobu trvání léčby vykonává řadu aktivit vyplývajících z léčebného řádu, tak aby docházelo k příznivému ovlivnění jeho stavu a ke zvyšování jeho osobní zralosti. Za plnění řádu je hodnocen terapeutickým týmem a dostává se mu zpětné vazby od celé komunity.

Cílem péče o pacienty na oddělení je co nejvíce podpořit schopnosti pacienta tak, aby byl schopen se sám co nejdříve vypořádat se svými obtížemi.

Na oddělení je zajištěna i péče sociální, neboť potřeba zdravotní a sociální péče se u pacientů vzájemně prolínají.

Celý systém je tak založen na postupných krocích, které na sebe navazují – léčení spojené s revizí pacientova dosavadního životního stylu, resocializace s postupným přechodem do běžného života a doléčování v ambulantní péči.


Cíle ochranného léčení:

  • léčení duševní poruchy, kterou pacient trpí a na jejímž základě spáchal trestný čin
  • izolace společensky nebezpečného pachatele trestného činu
  • prevence opakování trestného činu v důsledku duševní poruchy pachatele
  • resocializace a zařazení pacienta do běžného života


Fáze ochranného léčení:

  • Léčení spojené i s revizí dosavadního způsobu života
  • Resocializace - postupný přechod do běžného života
  • Doléčování v ambulantní péči.