Kde nás najdete a jak dlouho budeme spolupracovat:

Oddělení pro léčbu závislostí jsou součástí Psychiatrické nemocnice, což je komplex menších budov zasazených do udržovaného parku, v blízkosti je další zeleň a hora Říp. Výhodou umístění našeho zařízení je snadno dostupné spojení s Prahou (cca 25 minut jízdy autem) a ostatními městy díky blízkosti dálnice D8.

V průměru trvá komplexní léčba asi 4 měsíce, s možností prodloužení až do 6 měsíců. Léčba je rozdělena do dvou částí, kterými je základní stabilizace a navazující komplexní léčba.

Fáze stabilizační probíhá na příjmovém oddělení 7C, kde by mělo dojít k tělesnému a psychickému zotavení a k uvědomění si vlastní závislostní problematiky. Tato fáze trvá přibližně 1 měsíc, může být s ohledem na celkový stav pacienta zkrácena či prodloužena. Pokud je pacient nadále přesvědčen, že chce komplexní léčbu absolvovat a jeho psychický a tělesný stav to umožňuje, je přeložen na psychoterapeutické AT oddělení 7A. Pokud to z nějakého důvodu není možné, je buď propuštěn, nebo doporučen na jiné oddělení (např oddělení „duálních diagnóz“ 7D, pokud se závislostí souvisí další závažnější psychické potíže). Léčba se odehrává na čistě mužských odděleních, některé aktivity (např. přednášky nebo projekt Následné péče ve vyšších fázích léčby) jsou pro muže a ženy společné.

Léčba je prováděna na bázi dobrovolnosti a na tom, že pacient sám chce aktivně změnit svůj život a trvale abstinovat. Pacient má plné právo léčbu v jejím průběhu opustit, i když předčasné ukončení léčby je z hlediska udržení abstinence velmi rizikové a tudíž nedoporučované.


Jak léčba u nás vypadá:

Základními prvky léčby závislostí v PNHoB jsou principy terapeutické komunity. Komunita je společenství pacientů, kteří spolu na oddělení tráví léčebné aktivity i volný čas, vzájemně se podporují v léčbě a v dodržování společenských pravidel a režimu, přičemž „služebně starší“, dříve příchozí pacienti předávají své zkušenosti těm „služebně mladším“. Součástí léčby je i zvládnutí rolí v pacientské samosprávě, kde si pacient může ověřit a zdokonalit svou zodpovědnost, schopnost plánování a vedení ostatních.

Každý pacient je spoluodpovědný za celkové fungování komunity a za úspěch své léčby. Nejde o pasivní čekání na jakési „opravení“ nebo zázračné „okamžité vyléčení“ ze strany odborníků, ale o vzájemnou spolupráci, kde odborníci nabízejí své zkušenosti a pacienti svůj aktivní přístup a vůli ke změně. Cílem je tedy dojít k poznání vlastní osobnosti a příčin, které vedly k závislosti, a na základě tohoto poznání započít změnu.

Mezi léčebné aktivity u nás patří skupinová psychoterapie (sdílení svých zkušeností a pocitů ve skupině vedené terapeutem), arteterapie (léčba skrz uměleckou tvorbu), dramaterapie, pracovní terapie, přednášky, relaxace, duchovní péče, sportovní a volnočasové aktivity a jiné.

Možnosti kontaktu s vnějším světem a samostatného trávení volného času jsou zpočátku omezené, s pokroky v léčbě se pak postupně rozšiřují. Zejména na počátku léčby, v prvních dnech a týdnech života bez návykové látky, je pacient snadno ovlivnitelný a jeho rozhodnutí k léčbě bývá ještě křehké; trápí ho chutě na návykovou látku, úzkost ze špatné rodinné či finanční situace, pocity marnosti, nejistoty, atd. atd. Určitá izolace od vnějších vlivů je proto důležitá pro překonání tohoto počátečního období a upevnění motivace k léčbě.

Základním předpokladem úspěšné léčby je dodržování léčebného režimu, což je pevně stanovený program denních aktivit a souhrn pravidel pro život na oddělení. S pokroky pacienta v léčbě přibývá volitelných aktivit a samostatného plánování volného času.


Komplexní léčba závislostí se skládá ze stabilizační a terapeutické části léčby

Stabilizační část léčby na oddělení 7C

Tato fáze probíhá na uzavřeném oddělení, to znamená, že kontakt s vnějším světem je zde omezen, včetně omezení přístupu k telefonu pouze na odpolední dobu. To se může zdát nepochopitelné a příliš přísné, ale není to trest či samoúčelné omezování, nýbrž nutnost pro udržení chráněného prostředí a umožnění soustředění se na léčbu.

Protože víme, že příchod do nového prostředí snáší každý různě, v úvodu pobytu pacient stráví několik dnů (podle toho, jak se sám cítí a jak jeho zdravotní stav a motivaci posoudí personál včetně lékaře oddělení) v tzv. přípravné fázi, kdy se ještě neúčastní všech léčebých aktivit. V této fázi dochází k základnímu zotavení (např. zvládnutí doznívajícího abstinenčního syndromu nebo toxické psychózy), pacient se seznamuje s léčebným režimem a postupně připravuje na zapojení do komunity. U pacientů se závislostí na gamblingu (hráčství, sázení) je tato doba pochopitelně kratší a pacient se zapojuje do komunity téměř bezprostředně.

Po absolvování přípravné fáze je pacient zařazen do komunity, což znamená, že se již zapojuje do všech léčebných aktivit podle režimu oddělení a je veden k základnímu náhledu na problematiku závislosti. Pacient společně s terapeutickým týmem hodnotí své možnosti a motivaci k dalšímu pokračování v léčbě. Účelem je, aby si pacient plně uvědomil svou závislost a její důsledky, získal informace o závislosti a možnostech její léčby. Je podporován ke změně a k převzetí zodpovědnosti za svůj další život. Tato část léčby trvá 1-4 týdny a je zakončena zpracováním elaborátu, ve kterém pacient shrnuje dosavadní poznatky o své závislosti a předkládá cíle a závazky (základ tzv. kontraktu ) pro navazující komplexní léčbu na odd. 7A.

Pacienti, kteří nemají zájem o komplexní léčbu, jsou propuštěni po základní stabilizaci do ambulantní péče.

U stabilizačního pobytu se nejedná odvykací léčbu v pravém slova smyslu, ani ji nenahrazuje, jedná se spíš o jakýsi delší „detox“. Délka pobytu je příliš krátká na to, aby mohlo být dosaženo trvalejších změn, které by vedly k bezproblémovému fungování v životě bez návykové látky. Vede pouze k potlačení největších psychických, tělesných a sociálních rizik, se kterými se závislý člověk potýká.

Oddělení 7C spolupracuje s oddělením „duálních diagnóz“ (duální = dvojitá). Toto oddělení je určeno pro pacienty, kteří kromě závislosti trpí ještě dalšími závažnějšími psychickými problémy, které znemožňují projít komplexní psychoterapeutickou léčbou. Na tomto oddělení probíhá pouze Udržovací léčba s ohledem na individuální psychický stav, s podpůrnou psychoterapií, zapojením do pracovních a režimových aktivit a udržením pacienta v prostředí, jenž je čisté od návykových látek.


Terapeutická část léčby na oddělení 7A

Pokud má pacient snahu se důkladně vyrovnat se závislostí tak, aby mu i nadále nenarušovala život, doporučujeme absolovovat komplexní léčbu o délce okolo 4 měsíců (včetně předchozího stabilizačního pobytu) s možností individuálního prodloužení až na 6 měsíců. Komplexní léčba má za cíl dovést pacienta ke kvalitnímu životu v trvalé abstinenci a motivovat jej k dalšímu doléčování po propuštění.

Po stabilizační fázi pacient přechází na otevřené, psychoterapeutické oddělení 7A. Léčba zde probíhá opět v několika fázích, které na sebe logicky navazují. Pacient si osvojuje principy a pravidla komunitní a skupinové psychoterapie, učí se otevřeně hovořit o svých problémech a naslouchat druhým. Mapuje svůj dosavadní život, prohlubuje náhled na svou závislost, její počátky a příčiny jejího rozvoje. V soužití a komunikaci s ostatními objevuje problematické či nefunkční vzorce svého chování a snaží se je změnit. Učí se rozpoznávat včas chutě a bažení po návykové látce a nachází způsoby, jak jim odolávat. Mapuje rizikové situace, které k užívání látky vedly, a to jak vnější, společenské (kontakt s užívajícími známými, rizikové prostředí..), tak osobní, vnitřní (smutek, samota..) a učí se tyto situace zvládat bez „pomoci“ návykové látky. Postupně začíná řešit vztahové i materiální problémy zapříčiněné užíváním či gamblingem. V poslední fázi léčby se zaměřuje na tvorbu postupných dílčích kroků ke změně svého života, plánování práce, rodinného života i volnočasových aktivit, které by nebyly rizikové pro plnou abstinenci. Plánuje a zajišťuje si doléčovací aktivity, které mu po propuštění pomohou udržet si abstinenci a pozitivní změny, které v léčbě započal (pravidelné podpůrné skupiny či psychoterapie, chráněné bydlení, u některých pacientů je vhodný návazný pobyt v terapeutické komunitě). S pokrokem do vyšších fází léčby se rozšiřují možnosti léčebných i volnočasových aktivit a kontaktu s vnějším světem, ale také se zvyšuje podíl zodpovědnosti za chod komunity.

Pacientům jsou za určitých podmínek umožňovány propustky k zařízení neodkladných záležitostí nebo ošetření u lékařů – specialistů. Po určité době adaptace na oddělení jsou doporučované pravidelné víkendové léčebné propustky do domácího prostředí, ve vyšších fázích léčby také jednodenní propustky, které může pacient využít dle svého uvážení. Během propustek si pacient osvojuje v praxi znalosti a zkušenosti z léčby, objevuje podpůrné či naopak rizikové vlivy, připravuje se na návrat do běžného života.

Podstatné pro řádné dokončení komplexní léčby je řádné absolvování všech léčebných fází, nikoli jen čas, který pacient v léčbě strávil.


Pro koho je(a není) pobyt určen
Pobyt na odděleních pro léčbu závislostí – muži je určen pro pacienty s problematikou závislosti na psychoaktivních látkách a alkoholu a patologickém hráčství. Nepřijímáme osoby pod vlivem alkoholu a drog, ani osoby krátce po vysazení návykové látky, u kterých hrozí závažnější odvykací stav (zejména jedná-li se o alkohol nebo opiáty). Tito pacienti k nám mohou přejít až po absolvování detoxifikace v jiném zdravotnickém zařízení. Dále není možné přijmout osoby se závažnějším zdravotním omezením, které by bránilo účasti v léčebném programu nebo běžnému fungování na oddělení - není bezbariérové.

Pobyt je určen pro pacienty, kteří si uvědomují svůj problém se závislostí a jsou ochotni se aktivně podílet na změně, která vede k abstinenci. Práva a povinnosti jak pro pacienta, tak pro terapeutický tým jsou stanoveny terapeutickou smlouvou (tu pacient podepisuje na začátku pobytu) a dalšími dokumenty přístupnými na oddělení.


Postupný návrat z léčby do života aneb Jak z teorie do praxe:

Víme, že (často dlouholetá) závislost má dopady na život pacienta v různých oblastech jeho života (narušené vztahy s rodinou, ztráta zaměstnání, sociální propad ve společnosti atd.), proto přechod do dalšího života nemusí být vždy jednoduchý. Snažíme se myslet i na tyto oblasti, proto zabezpečujeme projekt Následné péče. Projekt si klade za cíl udržet pozitivní změny v chování a životním stylu, které pacienti získali během léčby. Zaměřuje se na návrat do pracovního procesu a plynulé zařazení do života mimo zdi nemocnice. Jedná se o přednášky, diskuse a semináře, jejichž témata jsou například zdravý životní styl, prevence relapsu a recidivy, dluhové poradenství, nácvik asertivního chování či řešení konfliktních situací. Projekt zahrnuje také profesní diagnostiku a pracovní poradenství včetně nácviku užívání internetu k hledání zaměstnání, psaní motivačního dopisu a životopisu. Snažíme se zdůrazňovat vhodnost další terapeutické práce a podpory i po ukončení léčby v našem zařízení. Pacienti jsou podporováni k aktivnímu zabezpečení a využívání různých center a zařízení pro následnou péči a doléčování.


Víc než jen povinnosti:

Věříme, že náš léčebný program je účinný, důsledný, ale také přátelský a odměňující. Je pro nás důležitý vstřícný, přátelský a otevřený terapeutický vztah s pacienty, samozřejmě při zachování hranic a dodržování etických principů. V průběhu léčby klademe také důraz na rituály (příjem nového pacienta, svátky, přestup do vyšší léčebné fáze, řádné ukončení léčby apod.), rozvíjení hodnot a duchovních potřeb pacienta (témata jako odpuštění a smíření, naděje, víra, smysl života a jiné).

V prostorách nemocnice se konají různé kulturní akce (např. koncerty, divadelní představení, více na stránkách našeho Multicentra zde).V průběhu pobytu je možné docházet na mši svatou. Organizujeme také výlety nebo různá jiná zpestření průběhu léčby (např. sportovní turnaje, grilování).


Zapojení rodinných příslušníků nebo blízkých osob do léčby:

Návštěvy jsou umožňovány blízkým rodinným příslušníkům a jiným zvoleným osobám v průběhu doporučované doby návštěv (dle řádu oddělení). Počet navštěvujících osob, které nejsou s pacientem blízce příbuzné, je omezen na 2 (v závěrečné fázi léčby již toto omezení neplatí a pacient přijímá návštěvy dle svého zvážení a zodpovědnosti). Samozřejmostí pro návštěvy je dodržování abstinence, osobě podezřelé z užití nebo držení návykové látky nebude návštěva povolena.

Vzhledem k tomu, že závislost často ovlivňuje celou rodinu, je pro nás důležité v rámci pobytu pacienta v nemocnici pracovat i s rodinnými příslušníky. Cílem je znovunastolení či alespoň směřování k obnovení narušené rovnováhy v rodině.

Poskytujeme pobytovou rodinnou terapii. Jde o formu, kdy je rodinný příslušník ubytovaný mimo prostory nemocnice(ubytovna nemocnice) a účastní se léčebného programu společně se svým blízkým. Rodinný příslušník se tak může více dozvědět o obtížích svého blízkého a o způsobech, jak se k němu chovat, zároveň mít možnost sdílet s odborníky své obavy a starosti o něj. Pacientovi a jeho rodinnému příslušníkovi je věnována minimálně jedna skupinová psychoterapie a  se uskuteční sezení pacienta a blízké osoby s psychologem. V případě, kdy nelze z nějakých důvodů využít pobytové rodinné terapie, může být nahrazena formou jednorázového pohovoru pacienta a rodinných příslušníků nebo jiných blízkých osob s psychologem.


Léčbou to s námi nekončí...

Uvědomujeme si, že léčbou započatý terapeutický vztah nekončí, proto s našimi abstinujícími absolventy rádi udržujeme kontakt i po ukončení léčby. Hezkou tradicí se začíná stávat Beřkovický den NEzávislosti - den absolventů léčby závislostí v PNHoB (více o akci zde). Akce se koná vždy první červnovou sobotu s programem rozděleným na terapeutickou část (skupiny absolventů a terapeutických týmů), slavnostní část (kulturní program současných pacientů, předání certifikátů absolventům) a neformální část, kde mají současní pacienti a absolventi možnost diskutovat o svých zkušenostech s abstinencí a léčbou. V přátelském duchu se tu probírají úspěchy i případné potíže, s nimiž se absolventi potýkají, čímž se nám naskýtá příležitost ke vzájemné podpoře. Blízkým a rodinným příslušníkům je dán prostor, v němž mohou sdílet své zkušenosti o životě s abstinujícím.

 

Kdo s Vámi pracuje:

V terapeutickém týmu nalezneme zástupce různých profesí: lékaře, (klinické) psychology – psychoterapeuty, arteterapeuta, sociálně zdravotní pracovníky, sestry a sanitáře. Důraz klademe na zvyšování kvality poskytované péče.

Víme, že nikdo není dokonalý, proto k nám jednou za čtvrt roku dochází externí supervizor, který nám pomáhá vidět naši práci zvenčí.

Těšíme se na spolupráci!

za celý terapeutický tým prim.Plachý